Excel formler

Med hjälp av formler i Excel kan du utföra alla typer av beräkningar, allt från enklare uppställningar till avancerade beräkningsmodeller. Du kan använda både cellreferenser och faktiska värden. För att göra enklare beräkningar använder du addition, subtraktion, multiplikation och division precis som vanligt. En formel måste alltid inledas med ett likhetstecken (=). En excelformel kan innehålla operatorer, cellreferenser, värden och funktioner. I Excel används cellreferenser istället för faktiska värden då detta ger fördelen att resultatet uppdateras automatiskt när något tal som beräkningen baseras på uppdateras.

Om resultatet inte kan beräknas, visas ett felvärde. I Excel kan det exempelvis handla om att en cell innehåller text istället för talvärde, att kolumnen är för smal eller att en formel i Excel refererar till en cell som saknar innehåll.

I Excel gäller samma prioriteringsregler som inom matematiken. Multiplikation och division utförs före addition och subtraktion. Därför måste ibland parenteser användas för att ange ordningsföljden i en excelformel. Det som står inom parenteser beräknas alltid först i Excel.

Du kan även använda Excels inbyggda funktioner i en formel. En funktion är en färdig, förhandsdefinierad formel som tar ett eller flera värden, utför en operation och sedan returnerar ett eller flera värden. En funktion utför beräkningar baserade på bestämda värden som kallas argument. Dessa skrivs inom parentes.

Se exemplen nedan för att få en förståelse:

Enkel formel

Alla formler ska inledas med = tecken.
Har du värden som bilden nedan och vill räkna ut Import minus Export kan formeln i D2 se ut enligt följande: =B2-C2.

Avsluta formeln med Enter. Svaret ska bli 1140.

Att tänka på

I Excel anger du prioritet i formler precis som inom matematiken.

Om en formel ser ut enligt följande:

A1+A2*A3

Kommer A2*A3 att beräknas först. Vill du istället att A1+A2 ska räknas ut före multiplikationen behöver du ange prioritet med parenteser.
Formeln kan då skrivas: =(A1+A2)*A3.

Det som står inom parenteser beräknas alltid först.

Kopiera formel

Ställ markören i D2 där du har resultatet 1140.
Ta tag i fyllningshandtaget på markören och dra ner till D5.

Resultatet blir då som nedan:

Radera sedan siffrorna i D2:D5.

Autosumma

Istället för att göra en formel i B6 som är =B2+B3+B4+B5 så kan du istället använda funktionen Autosumma när du vill summera många tal.

Ställ markören i cell B6 och tryck på knappen Autosumma.

Excel skriver då formeln: =SUMMA(B2:B5)
Avsluta formeln med Enter.

Summera allt

Radera först svaret du fick i B6.

Markera B2:D6.

Tryck på Autosumma så beräknar Excel alla rad- och kolumnsummor automatiskt. Se nedan:

Absoluta referenser

Utöka kalkylen Genom att skriva in rubriken Procent i E1. Ställ markören i E2 och skriv in formeln =D2/D6

Vi måste nu tala om för Excel att alltid peka på D6, även när formeln kopieras. Detta görs med en så kallad absolut referens.

Stå vid D6 i formeln och tryck på tangenten F4.

Formeln blir då: =D2/$D$6.

Kopiera formeln hela vägen ner till E6 enligt nedan:

Funktioner

En funktion är en fördefinierad formel som tar ett eller flera värden, utför en operation och sedan returnerar ett eller flera värden. En funktion utför beräkningar baserade på värden som kallas argument. Dessa skrivs inom parentes.

När du trycker på knappen Autosumma skriver Excel funktionen

=SUMMA(B2:B5).

Genom guiden Infoga funktion, som nås via knappen fx i formelfältet, får du fram en lista på alla funktioner som finns i Excel. Med hjälp av guiden får du vägledning på hur funktionen ska byggas upp.

Vanliga funktioner

Medelvärdet

För att räkna ut medelvärdet utifrån B3:B7 gör du följande formel i B10:

=MEDEL(B3:B7)

Högsta värdet

För att hämta högsta värdet i området B3:B7 gör du följande formel i B11:

=MAX(B3:B7)

Minsta värdet

För att hämta lägsta värdet i området B3:B7 gör du följande formel i B12:

=MIN(B3:B7)

Resultatet ska bli enligt bilden nedan:

Fler funktioner

Funktionen OM

Funktionen OM returnerar ett värde då ett angivet villkor beräknas till SANT och ett annat värde då det beräknas till FALSKT.

Använd OM för att utföra villkorliga tester på värden och formler.

Om B4 är 0 ska texten "Budget är noll" visas i E4. I annat fall utförs beräkning D4/B4.
Ställ markören i E4 och skriv följande formel:

=OM(B4=0;"Budget är noll";D4/B4)

Kapsla funktioner

Genom att kapsla en OM-funktion kan du lägga in fler villkor.
En kapsling innebär att man lägger in en funktion inuti en befintlig funktion. En kapsling i cellen C2 kan se ut enligt följande:

=OM(B2<15;"IG";OM(B2<25;"G";"VG"))

Funktionen ELLER

Funktionen ELLER returnerar SANT om något av argumenten är sant och returnerar FALSKT om alla argument är falska.

Innehåller A1 siffran 12 eller 13 returneras SANT i B1. Annars returneras FALSKT.

=ELLER(A1=12;A1=13)

Funktionen OCH

Funktionen OCH returnerar SANT om alla dess vilkor uppfylls. Annars returneras FALSKT.

Om värdet i A1 är inom intervallet 1 till 100 så returneras SANT i B1. Annars returneras FALSKT.

=OCH(A1>1;A1<100)

Kombinera OM med OCH

Om värdet i cell A1 ligger inom intervallet 1 till 100 så visas detta värde i B1. Är värdet utanför intervallet visas texten "Värdet är utanför intervall" i B1.

=OM(OCH(A1>1;A1<100);A1;"Värdet är utanför intervall")

Du kan naturligtvis även kapsla flera OM-funktioner för att uppnå samma resultat:

=OM(A1>1;OM(A1<100;A1;"Värdet är utanför intervall");"Värdet är utanför intervall")

Funktionen LETARAD

Med hjälp av funktionen LETARAD kan du leta upp rader i långa listor. (Vertikal sökning)

Skriv följande formel i cell B2:

=LETARAD(A2;A6:B10;2;0)

I formeln är A2 letauppvärdet, A6:B10 är sökområdet, kolumnindex är 2 och anger vilken kolumn funktionen ska returnera. Sista argumentet anger om du vill ha exakt eller ungefärlig matchning. I detta exempel anger du "0" för exakt matchning. Ungefärlig matching används framförallt vid numeriska sökningar.

I Excel 2010 skriv funktionen istället på följande sätt:

=VTSÖK(A2;A6:B10;2;0)

Funktionen SAMMANFOGA

Med hjälp av följande formel i C1 kan du slå ihop förnamn och efternamn:

=SAMMANFOGA(A2;" ";B2)

Tips! Vill du ha en kortare formel kan du istället skriva följande:

=A2&" "&B2

Funktionen VÄNSTER

Med funktionen VÄNSTER kan du hämta ett antal tecken från vänster i en textsträng. Exempelvis kanske du vill plocka ut födelseåret ur ett personummer.

För att plocka ut födelseåret ur personnumren nedan skrivs följande formel i B2:

=VÄNSTER(A2;2)

I Excel 2010 skriver du =VÄNSTERPIL(A2;2)

Vill du ta ut och sammanfoga de 2 första tecknen ifrån vänster i A1 och B1 kan du skriva följande formel i cellen C1.

=VÄNSTER(A1;2)&" "&VÄNSTER(B1;2)

I Excel 2010 skriver du: =VÄNSTERPIL(A1;2)&" "&VÄNSTERPIL(B1;2)

Tips! För att plocka ut tecken ifrån höger används funktionen HÖGER istället. Den fungerar på precis samma sätt som funktionen VÄNSTER. I Excel 2010 heter funktionen HÖGERPIL.

Funktionen EXTEXT

För att plocka ut ett antal tecken med start från en viss position i texten kan du skriva följande formel i cell B1:

=EXTEXT(A1;7;3)

I Excel 2010 skriver du =MITT(A1;7;3)

Funktionen TEXTNUM

Vill du konvertera en text till ett tal kan du skriva följande formel i cell B1:

=TEXTNUM(A1)

Funktionen LÄNGD

Vill du ta reda på antal tecken i en textsträng kan du skriva följande formel i cell B1:

=LÄNGD(A1)
Vill du gratis få Informers nyhetsbrev med smarta tips i Excel och Office så fyll i din e-mail adress i fältet nedanför.Hade du nytta av informationen?

   
Veckans tips i Excel

Dölja rader tillfälligt

När man arbetar i ett excelblad med mycket information underlättar det ofta att man kan dölja vissa rader tillfälligt. Detta löser du enkelt med hjälp av disposition. Markera de rader du vill kunna dölja tillfälligt. På fliken Data hittar du disposition och där väljer du Gruppera. Dina markerade rader får en symbol med ett minustecken. Med hjälp av symbolen kan du nu enkelt dölja dina rader med minustecknet och sedan visa dem igen med plusstecknet som visas när raderna är dolda.

Nyhetsbrev

Vill du gratis få Informers nyhetsbrev med smarta tips i Excel och Office så fyll i din e-mail adress i fältet nedanför.